ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница https://animabulgaria.com и мобилното приложение АНИМА, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни.

 

7.1. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

7.2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

 

Общи лични данни:

 

Имена,електронна поща, дата на раждане, IP адрес, данни от “бисквитки”, банкова и друга информация, необходима при извършването на плащания.

 

Специални категории данни:

 

Данни относно Вашето емоционално състояние, които Вие ни предоставяте, използвайки мобилното приложение АНИМА.

 

7.3. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Целите, за които АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД обработва личните данни, са:

 

 • Дейности по управление на електронния ни магазин;

 

 • Изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД, на основание сключването на договор;

 

 1. Поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги;

 

  • Рекламата на стоки и услуги на АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД;

 

  • Ползването на „бисквитки”;

 

 1. Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни;

 

 1. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики;

 

 1. Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД;

 

 1. Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

 

7.4. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Обработването на личните данни се основава на съгласие на субекта на лични данни, съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. Обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б).

 

Когато ползвате нашия сайт https://animabulgaria.com, ние обработваме данните, от “бисквитките”, на основание на Вашето съгласие.

 

С цел осигуряване сигурността на сайта https://animabulgaria.com, ние използваме задължителните бисквитки на основание защита на наш легитимен интерес.

 

При запитване, направено по е-мейл или чрез контактната ни форма на сайта (име, е-мейл, телефон) или когато ни се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на Вашите въпроси на основание преддоговорно отношение.

 

7.5.  НА КОГО РАЗКРИВАМЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

В дадени случаи АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни – тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

 

Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД може да разкрие личните Ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

 

Данните, които предоставяте на АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД за Вашето емоционално състояние, не се предоставят на трети лица.

 

7.6. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

 

АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД  не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение  на договор между АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 

7.7. В КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Според различното основание, въз основа на което обработваме личните данни, съхраняваме получените данни, както следва:

 

 • Личните данни, предоставени от Вас с цел предоставяне на услуга, се съхраняват за срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на задължението, с което са свързани;

 

 • Личните данни от фактура или плащане съхраняваме, спазвайки наше  задължение по закон за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който се отнасят;

 

 • За лични данни, които обработваме на основание дадено от Вас съгласие – до момента на оттегляне на съгласието, като в срок до 2 месеца тези данни ще бъдат и изтрити.

 

7.8. КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ

 

Въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните (като свеждане на данните до минимум и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването).

 

7.9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

 

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

 

 • Имате право да поискате копие от Вашите лични данни  и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 

 • Имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 

 • Имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;

 

 • Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 

1/ личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 

2/ когато сте оттеглили своето съгласие;

 

3/ когато сте възразили срещу обработването или обработването е незаконосъобразно;

 

4/ когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

 

5/ когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

 • Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само по някоя от следните причини:

 

1/ Упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 

2/ За спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

 

3/ По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 

4/ За установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 

5/ За архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване.

 

 • Имате право да поискате администраторът на личните Ви данни  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;

 

 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас;

 

 • Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

 

7.10. КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ, АКО ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА

ОБРАБОТВАНЕ

 

Всеки субект на лични данни може да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време.

 

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето.

 

Оттеглянето на съгласието, както и упражняването на другите права, може да стане чрез електронна форма на сайта https://animabulgaria.com

 

Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе, ще има за резултат това, че АНИМА ЦЕНТЪР ЕООД няма да може да Ви изпраща съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път.